ԴԻՄՈՐԴ

ac

ad

Ընդունելության համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը

 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ / անձնագիր,կամ ծննդյան վկայական/
 • Կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը
 • Չորս լուսանկար /3X4 չափի/
 • Կցագրման վկայական /զորակոչիկային տարիք ունեցող դիմորդից/։
 • 1-ին և 2-րդ խմբերի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները,որոնց համար
  բժշկասոցիալական փորձաքննական գործակալության կողմից տրված եզրակացության
  համաձայն,տվյալ մասնագիտությամբ սովորելը և հետագայում աշխատելը հակացուցված չէ.
 • ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված և 1-ին խմբի հաշմանդամ դարձած զինծառայողների
  երեխաները,ժամկետային ծառայության պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած
  քաղաքացիները.
 • Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների
  թվին պատկանող անձինք,որոնց 23 տարին չի լրացել մինչև տվյալ ուսումնական տարվա
  սեպտեմբերի 1-ը։

2015-2016թթ ընդունելության կարգը