ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0202 <<ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ>> ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Շրջանավարտի որակավորումը՝ սոցիալական աշխատանքի մասնագետ

 1. Միջին մասնագիտական կրթության 0202 <<Սոցիալական ապահովության կազմակերպում>>
  մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականցվել հետևյալ ձևերով`

  • առկա
  • հեռակա
 2. Միջին մասնագիտական կրթության 0202 <<Սոցիալական ապահովության կազմակերպում>>
  մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են
  ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

  • կրթության առկա ձևով`
   ա. միջնակարգ կրթության հիմքով` 2 տարի
   բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3 տարի
  • կրթության հեռակա ձևով`
   ա. միջնակարգ կրթության հիմքով` 3 տարի