ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0604 <<ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ>> ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 1. Միջին մասնագիտական կրթության 0604 <<Բանկային գործ>>մասնագիտության հիմնական կրթական
  ծրագիրն ավարտած, պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է
  <<Բանկային գործի մասնագետ>> որակավորում:
 2. Միջին մասնագիտական կրթության 0604 <<Բանկային գործ>> մասնագիտության հիմնական կրթական
  ծրագիրը կարող է իրականցվել հետևյալ ձևերով`

  • առկա
  • հեռակա
 3. Միջին մասնագիտական կրթության 0604 <<Բանկային գործ>> մասնագիտության հիմնական կրթական
  ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային
  ժամկետները.

  • կրթության առկա ձևով
   ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 2 տարի
   բ. հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով 3 տարի
  • կրթության հեռակա ձևով
   ա.միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 3 տարի