12 ամյա կրթական ծրագրով

22032203 Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

02020202 Սոցիալական ապահովության կազմակերպում

0601 0601 Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (առկա և հեռակա ուսուցում)