2204 <<ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ>>ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 1. Միջին մասնագիտական կրթության 2204 <<Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային
  ցանցերի տեխնիկական սպասարկում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրն ավարտած,
  պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է <<Տեխնիկ>> որակավորում։
 2. Միջին մասնագիտական կրթության 2204 <<Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային
  ցանցերի տեխնիկական սպասարկում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է
  իրականցվել հետևյալ ձևերով`

  • առկա
  • հեռակա
 3. Միջին մասնագիտական կրթության 2204 <<Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային
  ցանցերի տեխնիկական սպասարկում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման
  համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

  • կրթության առկա ձևով.
   ա. միջնակարգ կրթության հիմքով` 3 տարի
   բ. հիմնական կրթության հիմքով` 4 տարի
  • կրթության հեռակա ձևով.
   ա. միջնակարգ կրթության հիմքով` 4 տարի