1. Նախնական մասնագիտական կրթության 2203 <<Համակարգիչների շահագործում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրն ավարտած,
  պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է <<Համակարգիչների օպերատոր>>
  որակավորում:
 2. Նախնական մասնագիտական կրթության 2203 <<Համակարգիչների շահագործում>> մասնագիտության <<Համակարգիչների օպերատոր>>
  մասնագետը կարող է իրականացնել հետևյալ զբաղմունքները.

  • կազմակերպության խնդիրներից և գործառույթներից ելնելով իրականացնել տեղեկատվության թվայնացման, պահպանման և փոխանցման գործառույթը
  • համակարգիչների շահագործում ցանկացած կազմակերպաիրավական կարգավիճակ
   ունեցող հիմնարկում կատարել օպերատորական աշխատանք` կիրառելով նորագույն տեղեկատվական և կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաները:

 3. Նախնական մասնագիտական կրթության 2203 <<Համակարգիչների շահագործում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման
  համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

  • կրթության առկա ձևով.
   ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 1 տարի
   բ. հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով 3 տարի