1. Նախնական մասնագիտական կրթության 0515 <<Զարդակիրառական արվեստ>> մասնագիտության հիմնական
  կրթական ծրագիրն ավարտած, պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում
  է <<Դերձակ-մոդելավորող>> որակավորում:

 2. Նախնական մասնագիտական կրթության 0515 <<Զարդակիրառական արվեստ>> մասնագիտության հիմնական
  կրթական ծրագիրը կարող է իրականցվել հետևյալ ձևերով`

  • առկա
 3. Նախնական մասնագիտական կրթության 0515 <<Զարդակիրառական արվեստ>> մասնագիտության հիմնական
  կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային
  ժամկետները.

  • կրթության առկա ձևով
   ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 1 տարի