ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2022-2027

ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2022թ․