Սոցիալական աշխատանք

Սոցիալական աշխատանքը հասարակության խիղճն է…

 Չ. Թաուել

Սոցիալական աշխատանքը կայուն պետության հիմքն է:

Միջին մասնագիտական կրթության 0205 «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները՝
1) Սոցիալական սպասարկող:
2) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` առողջապահության բնագավառի:
3) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` կրթության բնագավառի:
4) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` սոցիալական աջակցություն տրամադրող կազմակերպության:
5) Սոցիալա կան սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` ընտանիքի պլանավորման կենտրոնի:
6) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` հոգեբուժության բնագավառի:
7) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` տնային սպասարկման ծառայություններ մատուցող հաստատության:
8) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` քրեակատարողական հաստատության:
9) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` ֆիզիկական արատներ ունեցող անձանց խնամքի հաստատության:
10) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալ ական աշխատանքի մասնագետ)` երեխաների խնամքի հաստատության:
11) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` ընտանիքի հիմնախնդիրներով զբաղվող հաստատության:
12) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` տարեցների հիմնախնդիրներով զբաղվող հաստատության:
13) Սոցիալական սպասարկող (սոցիալական աշխատանքի մասնագետ)` գործազուրկների հիմնախնդիրներով զբաղվող հաստատության:
14) Դաստիարակ` ուղղիչ-աշխատանքային դպրոցի:
15) Ծառայող` դատապարտյալներին ժամկետից շուտ պայմանական ազատման ծառայության:
16) Տեսուչ` սոցիալական ապահովության մարմինների: 17) Տեսուչ` ոստիկանության մանկական սենյակի: