Բանկային Գործ

Միջին մասնագիտական կրթության 0604 <<Բանկային գործ>>մասնագիտության հիմնական կրթական
ծրագիրն ավարտած, պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է
<<Բանկային գործի մասնագետ>> որակավորում:
Միջին մասնագիտական կրթության 0604 <<Բանկային գործ>> մասնագիտության հիմնական կրթական
ծրագիրը կարող է իրականցվել հետևյալ ձևերով`
առկա
հեռակա
Միջին մասնագիտական կրթության 0604 <<Բանկային գործ>> մասնագիտության հիմնական կրթական
ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային
ժամկետները.
կրթության առկա ձևով
ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 2 տարի
բ. հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով 3 տարի
կրթության հեռակա ձևով
ա.միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 3 տարի